Information

Adresse

Mandelvej 2
2400 København NV

Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.00-16.45, Fredag 07.00-16.30

Normering

  • Børnehavepladser: 86

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Hanne Sofia Svendsen

 

Hvem er vi?

Landsbyen er en del af Klynge BV-C. Klyngen består foruden Landsbyen af Rødkilde Børnehus og Grøndalen
Landsbyen ligger ved Grøndalsparken i stille og hyggelige omgivelser.

Institutionen er fleksibelt indrettet til 60 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, disse tal kan variere efter behov for børnehave/vuggestuepladser. Børnene er opdelt i 2 afdelinger med henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn. Ud over denne opdeling er børnene tilknyttet en primærstue i et team - der er 4 team. Der foregår et tæt samarbejde teamene imellem, både på et pædagogisk plan og et praktisk plan

Værdier:
Nærvær - Tryghed - Omsorg - Fællesskab.

Disse værdier er grundlaget for vort pædagogiske arbejde.

Personale:

Der er ca. ansat 36 medarbejdere, som er en bredt sammensat gruppe fra 20-60 år. Nogle har mange års erfaring med vuggestue- og børnehavearbejdet, andre er nyuddannede.

Det pædagogiske arbejde:

I klynge BV - C har vi udarbejdet et fælles kvalitetsgrundlag

Klynge C – et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor alle

  • Arbejder ambitiøst og kvalitativt med kerneopgaven
  • Understøtter en innovativ læringskultur
  • Indgår i relationer med grundighed
  • Udøver kommunikativ omhyggelighed
  • Er aktiv bidragsyder til arbejdsstolthed og arbejdsglæde

Arbejder ambitiøst og kvalitativt med kerneopgaven

Alle i Klynge C gør sig umage og arbejder konkret med kerneopgaven hver dag. Vi er bevidste om at arbejde med chancelighed og alt hvad vi gør på kort sigt, påvirker barnet på lang sigt. Vi er ansvarstagende og bidragsydende i forhold til alle opgaver omkring barnet og børnegruppen og har en pædagogisk faglighed, der understøtter børnenes udvikling. Vi er alle ansvarlige for opgavevaretagelsen og kvaliteten i hele teamet, institutionen og klyngen.

Understøtter en innovativ læringskultur

Alle i Klynge C understøtter en innovativ læringskultur i en refleksiv praksis. Her er mod til at udforske og være nysgerrige. I vores innovative læringskultur er der plads til praksislæring, sparring og konstruktiv feedback. Den enkelte bidrager med positive tilbagemeldinger og aktiv lytning. Der arbejdes med fokus på en stærk evalueringskultur, hvor praksis analyseres og udvikles med fokus på forbedring. Alle holder sig fagligt opdaterede og opsøger ny viden, der understøtter en kvalitativ opgaveløsning i forhold til kerneopgaven.

Indgår i relationer med grundighed

Alle i Klynge C udfører relations kompetente handlinger og tager ansvar for relationen som professionel i alle sammenhænge. Vi understøtter i alle henseender en institutionskultur, der fremmer meningsfulde børnefællesskaber, forældrepartnerskaber, teamsamarbejdet og øvrige samarbejdspartnere.

Udøver kommunikativ omhyggelighed

Alle i Klynge C kommunikerer sagligt, sobert og professionelt. Vi er opmærksomme på, at alt er kommunikation og at vi altid kommunikerer i alle sammenhænge og i alle situationer. Alle er opmærksomme på at tale ud fra en ressourceorienteret tilgang om børnene, kerneopgaven, kollegaerne og klyngen som helhed. Alle arbejder omhyggeligt med dokumentation og skriftlighed omkring kerneopgaven, barnet og den faglige pædagogiske praksis.

Er aktiv bidragsyder til arbejdsstolthed og arbejdsglæde

Alle i Klynge C er ansvarshavende og medskabere af positive og stærke arbejdsrelationer i eget team og i hele huset. Den enkelte er den primær bidragsyder til egen trivsel og arbejdsglæde. Alle er medskabere af en kultur, hvor kollegaer mødes i en nysgerrig, oprigtig og ressourceorienteret tilgang til hinanden.

Marts 2019

Vedtaget i bestyrelsen den 15. maj 2019

Dette kvalitetsgrundlag ligger til grund for klyngens arbejde med:

De nye styrkede læreplaner og København Kommunes Pejlemærker inden for 0 - 18 års området

PT. sidder en arbejdsgruppe bestående af pædagoger og pædagogiske ledere fra klyngens 3 institutioner og beskriver, hvordan der i vores klynge skal arbejdes med De nye styrkede læreplaner og København Kommunes Pejlemærker inden for 0 - 18 års området. Når arbejdet er færdigt og har været til høring de relevante steder, vil det blive oploadet på denne side. 

Forældrepartnerskab:
Grundelementer i forældresamarbejdet er at: Forældrene skal føle sig trygge, når barnet er i daginstitutionen. Det er vigtigt, at der er gensidig respekt i forældresamarbejdet. Tryghed og dialog er en forudsætning for et godt og givtigt samarbejde. Vi vil arbejde for et samarbejde i en åben og tillidsfuld atmosfære. For at dette skal lykkedes er det vigtigt at forældre og personale tager fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling.

Ledelsen
Landsbyen er en institution i klynge BV C, hvor Flemming Klysner Nielsen er klyngeleder. I landsbyen er Hanne Sofia Svendsen pædagogiske leder