Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Information

Adresse

Vesterfælledvej 58
1799 København V

Åbningstider

Mandag- Fredag 07.00 - 17.00

Normering

  • Vuggestuepladser: 72

Bydel

Vesterbro-Kongens Enghave

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Rikke Penthien

 

Hele Molevitten flyttede den 2. januar 2019 sammen under samme tag til Vesterfælledevej 59. Molevitten består nu af  4 børnehavegrupper med 22 børn i hver gruppe og 6 vuggestuegrupper med 12 børn i hver gruppe.

Molevitten er først og fremmest børnenes hus, men vi ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne, og at både personale, børn og forældre kender hinanden på kryds og tværs. Det er helt perfekt, når forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset og ser sig selv som en del af fællesskabet, en aktiv spiller i hverdagen i Molevitten. 
Den daglige kontakt
Vi bestræber os på at fortælle et par ord om dagens hændelser, når barnet bliver hentet.
Tryghed og tillid
Hvert barn hører til på en stue, hvor de har fast tilknytning til nogle bestemte voksne. Vi har valgt denne struktur ud fra tanken om, at små børn føler sig trygge ved overskuelighed. Det enkelte barn kan begynde at søge ud, når det er klar til det. Vi støtter dem i at knytte venskaber, også på tværs af stuerne, og i at få tillid til alle medarbejdere i huset.
Kærlighed, autenticitet og faglig bevidsthed
I Molevitten har vi gjort os mange overvejelser over vores pædagogiske praksis og er bevidste om, at der hviler nogle krav på os som ”professionelle omsorgsgivere”. Vi ser det derfor som et omdrejningspunkt i vores pædagogik, at vi har gode relationer til alle børn, og at vi omgås dem med kærlighed, autenticitet og faglig bevidsthed.
Alle børn skal føle sig velkomne i Molevitten hver dag
Alle børn skal føle sig set og anerkendt. Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Molevitten ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.
Tæt forældresamarbejde
Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og Molevittens ansatte. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.
Stabile relationer
Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode, tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave så nænsom som muligt.
Læring og udvikling
Børnene lærer af alt, hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, såvel som dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.
Individualitet og fællesskab
Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Molevitten.
Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.
Ro og sammenhæng
Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus. Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Molevitten, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. Vi arbejder med daglige rutiner og traditioner på årsbasis
Vi tror på, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Er der en handling, der er kilde til undren, ser vi på hensigten med handlingen. Vi tror også på åbenhed som en af de vigtigste nøgler til at skabe ligeværdighed og plads til forskellighed - hos både børn og voksne. Vi arbejder for ro og fordybelse, stadig undren og udvikling, og vores pædagogiske arbejde tager afsæt i følgende 6 værdier.

Vores 6 værdier

Pædagogisk faglighed
Den pædagogiske faglighed er altafgørende i vores arbejde med børnene. Det betyder, at pædagogerne planlægger, udfører, reflekterer og evaluerer deres pædagogiske praksis - og dagligt overvejer mål, metode og rammer for vores aktiviteter.
Læring
Vi har læring i fokus, uanset hvad vi laver med børnene. Og uanset om der er tale om planlagte pædagogiske aktiviteter såsom morgensamling, temauger, ture ud af huset osv. eller spontane aktiviteter såsom lege med vand, rollespil og udklædning. I vores planlægning og udførelse af pædagogisk praksis har vi derfor øje for, at vi skal præsenterer forskellige læringsrum og læringsstile for børnene.
Identitetsdannelse
Vi arbejder målrettet med, at alle børn gennem deres tid i Molevitten får en forståelse af egen ressourcer og færdigheder, både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Det er vigtigt, at børnene tror på sig selv, har selvværd, selvtillid samt tør og kan give udtryk for følelser, holdninger, meninger såvel positive som negative.
Fællesskab
Når man er barn, forældre eller ansat i Molevitten, er man del af et fællesskab. Alle er medansvarlige for, at Molevitten er et rart sted at være. Vi tilstræber hele tiden at have fokus på fællesskab og inklusion i vores pædagogiske hverdag. Derfor har pædagogerne fokus på at planlægge aktiviteter, hvor børnene er med på deres egne betingelser, sådan at ingen bliver udstillet eller sat i en sårbar situation.
Forældrepartnerskab
Forældresamarbejdet har rigtig høj prioritet i Molevitten, og vi ser det som uvurderligt i forhold til barnets trivsel. Der er vitalt, at vi i dagligdagen tager initiativer, der bygger bro til forældrene, og gør os umage for at skabe nogle attraktive rammer, som engagerer forældrene og styrker ejerskabet af deres barns hverdag og institution - fx den faste fredagsmorgenmad i børnehaven, hvor der er mulighed for at snakke med personalet og de andre forældre over en kop kaffe og en hjemmebagt bolle.
Livsglæde
Vi betragter livsglæde som grundlæggende for en lang række vigtige egenskaber ved et godt børneliv. Livsglæde står ikke i modsætning til fx læring, faglig kundskaber og færdigheder som har stor bevågenhed i disse år. Tværtimod er livsglæde grundlaget for læring.. Har børnene en åben og nysgerrig læringsadfærd, ser vi det derfor som en (af flere) indikator for livsglæde. Vores intention er, at alle børn i Molevitten er livsglade, og at vi - ved at skabe de rette pædagogiske rammer - er med til at give barnet nogle solide trædesten frem mod en sund udvikling og dannelse til hele mennesker.